За нас


Везире Старова, Магистер по Нутриционизам, е родена  1967 година во Скопје, Македонија.  По завршување на средно медицинско училиште , своето образование го продолжува на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” Скопје, при Филолошки факултет, отсек Француски и Италјансkи јазик и литература. По долгогодишно живеење и патување во различни земји Везире се здоби со големо познавање за исхрана и навики за исхрана во различни земји. Тоа воедно беше поттик да се запише на Постдипломски студии по Нутриционизам при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола,при Технички Технолошки Факултет -Велес  отсек Нутриционизам. Нејзината Магистерска теза е “Храната и практиките во исхраната поврзани со религиозните пости кај популација од различни верски деноминации во Република Македонија“ Во оваа веб страна ќе го споделува знаењето со кое се здоби при нејзината научно истражувачка работа.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*